Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường (27/12/2018)

1.2 Invitation of EGM (27Dec18) – V

Tệp đính kèm:

Program of EGM.pdf

Meeting document.pdf

Nomination letter.pdf

CV of new candidate.pdf

Draft Resolution.pdf

Other news