Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

Tệp tin đính kèm là những tài liệu liên quan đến cuộc họp.

Nếu có yêu cầu nào, xin vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyễn Thu Hoài

  • Email: hoaint@gds.vn
  • Phone: 0888616424

Tải tệp đính kèm

Other news