Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1. Thư mời và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2023
2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023_part1
2. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023_part2
3. Phiếu biểu quyết, bầu cử
4. Dự thảo nghị quyết
5. Mẫu UQ, xác nhận

Other news