Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ qua việc lấy ý kiến bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu - Minute of vote checking
Nghị quyết của ĐHĐCĐ - Resolution of SHM

Other news