Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu (GDS) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

 1. Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/02/2018.
 2. Lí do và mục đích:
 • Chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là Đại hội)
  • Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trong khoảng thời gian từ 27/03/2018 đến 6/04/2018
  • Địa điểm tổ chức Đại hội:
   • Phòng họp – Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu
   • P.722, Tầng 7, Tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội.
  • Nội dung dự kiến: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo tài chính năm 2017; thông qua việc trích lập các quỹ 2017; thông qua phương án chia cổ tức năm 2017; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới và các vấn đề khác.

Other news