Thông báo hoãn đại hội cổ đông

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu,

Công ty Cổ phần Dịch vụ Số liệu Toàn cầu rất lấy làm tiếc thông báo hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường 2020 dự kiến tổ chức vào chiều nay như thông báo trước đã gửi. Lí do hoãn tổ chức Đại hội là do Hội đồng quản trị cần phải điều chỉnh lại một số nội dung trình lên Đại hội.

Chúng tôi sẽ thông báo thời gian tổ chức lại Đại hội trong thời gian sớm nhất có thể và dự kiến sẽ tổ chức trước ngày 13/6/2020.

Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông.

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hideki Tachi

Other news