Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

Tải tập tin đính kèm P1 – (Đề nghị Cổ đông cập nhật tài liệu theo thông báo mới nhất ngày 22/6/2021)

Tải tập tin đính kèm P2 – (Đề nghị Cổ đông cập nhật tài liệu theo thông báo mới nhất ngày 22/6/2021)

Other news