Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022

1. Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2022

2. Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường

3. Tài liệu họp – Tờ trình số 66

4. Mẫu phiếu biểu quyết

5.1 Mẫu – Thư xác nhận tham dự

5.2 Mẫu – Thư ủy quyền

6 Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐBT

Other news