Thông báo về việc điều chỉnh tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ 2021

Thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ 2021_Phần1

Thông báo điều chỉnh nội dung tờ trình ĐHĐCĐ 2021_Phần2

Other news